Edvice erbju­der stöd till huvud­man och skol­led­ning

Skolchef

Edvice genom­för skol­chefs­ut­bild­ning­ar med en modell som ger kon­kre­ta verk­tyg för skol­che­fen till att stäm­ma av verk­sam­he­ten mot de natio­nel­la styr­do­ku­men­ten. På det sät­tet får huvud­man­nen en god över­blick över verk­sam­he­ten och rek­tor ett väl­be­höv­ligt stöd.


Från bra till bril­jant

“Good is the ene­my of gre­at.” Vi är ofta så upp­tag­na med att vara till­räck­ligt bra i för­hål­lan­de till alla stat­li­ga krav att vi mis­sar att utveck­la det som kan göra verk­sam­he­ten excep­tio­nell. Edvice hjäl­per er att imple­men­te­ra en modell för att ta ste­get från bra till bril­jant.

 

Kvalitetsutveckling

Kvalitetsarbete är tyvärr långt ifrån all­tid så sys­te­ma­tiskt och kva­li­tets­dri­van­de som man skul­le öns­ka. Framför allt är ana­ly­sen av den egna verk­sam­he­ten ofta brist­fäl­lig. Edvice hjäl­per er att få ett sys­te­ma­tiskt kva­li­tets­ar­be­te som lyf­ter er verk­sam­het.


What if Learning…

Det är dags att utma­na para­digm i den svens­ka sko­lan. Tänk om sko­lan, i stäl­let för att utbil­da till ego­ism och pre­sta­tions­ång­est, kan få for­ma mil­jö­er som upp­munt­rar till gene­ro­si­tet, med­käns­la och sam­hälls­en­ga­ge­mang! Läs om David I Smiths forsk­ning och What if Learning-meto­den.